• About group
  • Group structure
  • Research
  • ITT news
  • Career
  • Partners
  • Contacts
Ua English  
23.03.2018
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ ІК "ІТТ-інвест"

 ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ»

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ» (Код за ЄДРПОУ 23517763), що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 3 (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2018 року об 12 годині 00 хв., за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 3, зала для переговорів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 23 квітня 2018р. за місцем їх проведення з 11-00 до 11-45 годині.

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24 годину, 17 квітня 2018 року.

Проект порядку денного

Проект рішення з питань порядку денного загальних зборів

1.     Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Обрати Лічильну комісію у складі: Рудиця Марина Володимирівна - Голова Лічильної комісії; Борисенко Лілія Анатоліївна - член Лічильної комісії; Черуха Ольга Олегівна - член Лічильної комісії.

2.                   Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на річних Загальних зборах Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства: виступи по всіх питаннях порядку денного - до 20 хвилин; обговорення питання – до 3 хвилин для кожного доповідача, але не більше 10 хвилин на обговорення одного питання порядку денного; виступи, довідки в кінці загальних зборів – до 3 хвилин; загальні збори провести без перерви. Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах.

Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

4.                   Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрати Головою річних Загальних зборів Логінова Михайла Миколайовича; Секретарем Зборів Литвинову Ганну Олександрівну

5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

6. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р.

Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

7. Звіт Ревізора за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Затвердити звіт Ревізора. Затвердити висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року

8. Затвердження звіту аудитора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Затвердити звіт аудитора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

8. Затвердження річного звіту Товариства, в тому числі, балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2017 рік.

Затвердити річний звіт Товариства, в тому числі, баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2017 рік.

 

10. Визначення порядку покриття збитків.

Здійснити покриття збитків за рахунок прибутків майбутніх періодів.

11. Затвердження внутрішнього положення Товариства. 

Затвердити Положення про Наглядову раду.  

12.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту у відповідності до законодавства.

У зв’язку з приведенням у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління-Президента Литвинову Ганну Олександрівну підписати Статут в новій редакції та  забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 14 березня 2018 року, загальна кількість акцій складає 3453334 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 3453334 штук.

Повідомляємо про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів у робочі дні та робочі години, за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 3, 4 поверх, кімната для переговорів, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління – Президент Литвинова Ганна Олександрівна.. Довідки за телефоном: (044) 277-26-27. Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Законом України «Про акціонерні товариства»: http://www.itt-group.com/

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів протягом трьох робочих днів з дати їх отримання, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, шляхом надсилання простих листів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши її на веб-сайті: http://www.itt-group.com/

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для реєстрації та участі у голосуванні на Зборах, акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу та довіреність.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.(тис. грн.)

Найменування показника 

період

звітний

попередній

Усього активів  

159 223

184 320

Основні засоби  

19

17

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси 

 

 

Сумарна дебіторська заборгованість  

61 405

75 421

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2 945

874

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(28 338)

(14 417)

Власний капітал

126 881

140 802

Статутний капітал 

151 947

151 947

Довгострокові зобов'язання 

21 772

18 475

Поточні зобов'язання 

10 570

25 043

Чистий прибуток (збиток) 

(13 921)

61 051

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

3 453 334

3 453 334

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

13

14

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 57  від 23.03.2018 р.