• About group
  • Group structure
  • Research
  • ITT news
  • Career
  • Partners
  • Contacts
Ua English  
21.11.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПрАТ ІК "ІТТ-інвест"

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента   Приватне акцiонерне товариство iнвестицiйна компанiя "IТТ-інвест"
2. Код за ЄДРПОУ    23517763
3. Місцезнаходження    04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 3
4. Міжміський код та телефон, факс    (044) 277-26-27, 277-26-26
5. Електронна поштова адреса    marina2@itt-group.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:   www.itt-group.com

 

 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Зміст інформації:
21.11.2018 р. припинено повноваження посадової особи - Члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ІТТ-ІНВЕСТ" (надалі - Товариство) Волинця Данила Мефодійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 33,3334%. Припинення повноважень відбулось без прийняття рішення уповноваженим органом Товариства, в порядку передбаченому п.п. 1) п.1 ст. 57 Закону України "Про акціонерні товариства" на підставі заяви про складення повноважень за власним бажанням. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа займала посаду з 21.04.2017 р. На посаду особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління - Президент Литвинова Ганна Олександрівна.