• About group
  • Group structure
  • Research
  • ITT news
  • Career
  • Partners
  • Contacts
Ua English  
29.01.2019
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ ІК "ІТТ-інвест"

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ»

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ» (Код за ЄДРПОУ 23517763), що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 3 (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 лютого 2019 року об 12 годині 00 хв., за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 3, зала для переговорів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Позачергових загальних зборах здійснюватиметься 15 лютого 2019р. за місцем їх проведення з 11-00 до 11-45 годині.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24 годину, 11 лютого 2019 року.

 

Проект порядку денного

Проект рішення з питань порядку денного загальних зборів

1.     Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Борисенко Лілія Анатоліївна та члена лічильної комісії Черуха Ольга Володимирівна.

Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на позачергових Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства.

 

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства: виступи по всіх питаннях порядку денного - до 20 хвилин; обговорення питання – до 3 хвилин для кожного доповідача, але не більше 10 хвилин на обговорення одного питання порядку денного; виступи, довідки в кінці загальних зборів – до 3 хвилин; загальні збори провести без перерви.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах.

Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів Лічильною комісією. Оголошення результатів голосування та прийняття рішень здійснює Голова Лічильної комісії.

4.Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Призначити Головою зборів Міщенко Сергія Олександровича та секретарем Загальних зборів акціонерів Литвинову Ганну Олександрівну

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту у відповідності до законодавства.

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління-Президента Литвинову Ганну Олександрівну підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом року з дня прийняття цього рішення щодо купівлі або продажу цінних паперів граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 грн.

Встановити, що Голова правління (інша особа за довіреністю) має право підписувати всі документи, необхідні для вчинення правочину, згода на вчинення якого надана цим рішенням Загальних зборів, та самостійно визначити дату його вчинення (підписання).

7. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Призначити аудиторську фірму, Товариство з обмеженою відповідальністю «Кволіті Аудіт» (ідентифікаційний код 33304128), суб’єктом аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

8. Про укладення договору з суб’єктом аудиторської діяльності.

Укласти договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кволіті Аудіт» (ідентифікаційний код 33304128).

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а саме на 29 січня 2019 року, загальна кількість акцій складає 3 453 334 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 3 453 334 штук.

 

Повідомляємо про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

 

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів у робочі дні та робочі години, за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 3, 4 поверх, кімната для переговорів, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління – Президент Литвинова Ганна Олександрівна.. Довідки за телефоном: (044) 277-26-27. Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Законом України «Про акціонерні товариства»: http://www.itt-group.com/

 

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів протягом трьох робочих днів з дати їх отримання, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, шляхом надсилання простих листів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши її на веб-сайті: http://www.itt-group.com/

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для реєстрації та участі у голосуванні на Зборах, акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу та довіреність.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.