• Про групу
  • Структура групи
  • Аналітика
  • Новини
  • Кар’єра в ІТТ
  • Партнери
  • Контакти
УкраинскийEn  
28.11.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПрАТ ІК "ІТТ-інвест"

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство iнвестицiйна компанiя "IТТ-інвест"

2. Місцезнаходження

 

04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 3

 

3. Код за ЄДРПОУ

 

23517763

 

4. Міжміський код та телефон, факс

 

(044) 277-26-27, 277-26-26

 

5. Електронна поштова адреса

 

marina2@itt-group.com

 

6. Повідомлення розміщено на сторінці

 

www.itt-group.com

 

 

(адреса сторінки)

         

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

 

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - нерезидента) (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

28.11.2018

Волинець Данило Мефодійович

0000000000

33,333400

0,000000

Зміст інформації:

Згідно даних реєстру власників імених цінних паперів ПрАТ ІК "ІТТ-ІНВЕСТ", отриманого від ПАТ "НДУ" 28 листопада 2018 року, вiдбулись змiни стосовно акцiонера, якому належали голосуючi акцїi, розмiр пакета яких став меншим. Розмір частки власника акцій Волинця Данила Мефодійовича в загальній кількості голосуючих акцій до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 33,3334%, пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 0 %.

2

28.11.2018

Міщенко Сергій Олександрович

0000000000

33,333400

49,990000

Зміст інформації:

Згідно даних реєстру власників імених цінних паперів ПрАТ ІК "ІТТ-ІНВЕСТ", отриманого від ПАТ "НДУ" 28 листопада 2018 року, вiдбулись змiни стосовно акцiонера, якому належали голосуючi акцїi, розмiр пакета яких став більшим. Розмір частки власника акцій Міщенко Сергія Олександровича в загальній кількості голосуючих акцій до придбання права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 33,3334%, пiсля придбання права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 49,99 %.

3

28.11.2018

Папроцький Орест Теодорович

0000000000

16,666600

23,346600

Зміст інформації:

Згідно даних реєстру власників імених цінних паперів ПрАТ ІК "ІТТ-ІНВЕСТ", отриманого від ПАТ "НДУ" 28 листопада 2018 року, вiдбулись змiни стосовно акцiонера, якому належали голосуючi акцїi, розмiр пакета яких став більшим. Розмір частки власника акцій Папроцького Ореста Теодоровича в загальній кількості голосуючих акцій до придбання права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 16,6666%, пiсля придбання права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 23,3466 %.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII