• Про групу
  • Структура групи
  • Аналітика
  • Новини
  • Кар’єра в ІТТ
  • Партнери
  • Контакти
УкраинскийEn  
13.03.2020
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ ІК "ІТТ-інвест"

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ»

Дата розміщення 13.03.2020 р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ»

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ» (Код за ЄДРПОУ 23517763), що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 3 (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14 квітня 2020 року об 12 годині 00 хв., за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 3, зала для переговорів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Річних загальних зборах здійснюватиметься 14 квітня 2020р. за місцем їх проведення з 11-00 до 11-45 годині.

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24 годину, 08 квітня 2020 року.

 

Проект порядку денного

Проект рішення з питань порядку денного загальних зборів

1.    Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Волинець Данило Мефодійович та члена лічильної комісії Тарасюк Світлана Володимирівна.

Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на річних Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на річних Загальних зборах Товариства.

 

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства: виступи по всіх питаннях порядку денного - до 20 хвилин; обговорення питання – до 3 хвилин для кожного доповідача, але не більше 10 хвилин на обговорення одного питання порядку денного; виступи, довідки в кінці загальних зборів – до 3 хвилин; загальні збори провести без перерви. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. З питання обрання членів наглядової ради Товариства бюлетенем для кумулятивного голосування

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах.

Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів Лічильною комісією. Оголошення результатів голосування та прийняття рішень здійснює Голова Лічильної комісії.

4.Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Призначити Головою зборів Міщенко Сергія Олександровича та секретарем Загальних зборів акціонерів Литвинову Ганну Олександрівну

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;

Розглянуто звіт Наглядової ради за 2019 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду

6. Розгляд звіту Голови правління за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Розглянуто звіт Голови правління Литвинової Г.О. за 2019 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів  Наглядової ради та Голови правління Товариства за 2019рік.

Погодити та затвердити звіти Наглядової ради та Голови правління Товариства за 2019 рік. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається. Визнати роботу Наглядової ради та Голови правління задовільною.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, в тому числі – звіту про фінансові результати та балансу.

Затвердити звіт про річні результати діяльності Товариства в тому числі баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2019-й рік.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Збиток Товариства покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів, а саме на 10 березня 2020 року, загальна кількість акцій складає 3 453 334 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 3 453 334 штук.

Повідомляємо про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів у робочі дні та робочі години, за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 3, 4 поверх, кімната для переговорів, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Литвинова Ганна Олександрівна. Довідки за телефоном: (044) 277-26-27. Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Законом України «Про акціонерні товариства»: http://www.itt-group.com/

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів протягом трьох робочих днів з дати їх отримання, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, шляхом надсилання простих листів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши її на веб-сайті: http://www.itt-group.com/

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для реєстрації та участі у голосуванні на Зборах, акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу та довіреність.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р.(тис. грн.)

Найменування показника 

період

звітний

попередній

Усього активів  

101760

125609

Основні засоби  

6

12

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси 

2

2

Сумарна дебіторська заборгованість  

101 685

79 880

Грошові кошти та їх еквіваленти 

67

149

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(53 927)

(30 297)

Власний капітал

101 292

124 922

Статутний капітал 

151 947

151 947

Довгострокові зобов'язання 

0

0

Поточні зобов'язання 

468

687

Чистий прибуток (збиток) 

(23 630)

(1 587)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

3 453 334

3 453 334

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

4

12